Organizing Committee

General Chair

A/Prof. Donghong Cai
Jinan University, China

General Co-Chairs

Lisheng Fan
Guangzhou University

George K. Karagiannidis
Aristotle University of Thessaloniki

Program Committee Chairs

A/Prof. Zhiquan Liu
Jinan University, China

A/Prof. Lisu Yu
Nanchang University, China

Web Chair

Yong Liu
South China Normal University

Publicity and Social Media Chair

Ziyue Liu
Xihua University

Workshop Chair

Daquan Feng
Shenzhen University

Sponsorship & Exhibits Chairs

Tao Deng
Soochow University

Publications Chair

Bingtao He
Xidian University